عشق چیست و چگونه متوجه ان بشوییم

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ سایت خبری آوا

عشق یک کلمه پاک هست که بعضی از انسان ها هستند بخاطر پول و موقعیت مالی و اقتصادی اسم این کلمه ی پاک را دارای شک کرده اند

عشق در یک نگاه یعنی تپیدن قلب به همراه سرعت به همراهلا و به همراهز شدن مردمک چشم برای چند صانیه که شخص مورد نظر را به احساس لطیفی نگاه میکنید

خصوصیات یک عشق واقعی چیست؟

۱ – عشق واقعی هیچ گاه به نفرت تبدیل نمی شود فقط ممکن هست بعد از بروز اتفاقات ناخوشایند به بی تفاوتی تبدیل شود و اگر عشقی روزی به تنفر تبدیل شد بدانید عشق نبوده و فقط یک رابطه بوده هست.

۲ – عشق مراقبت و مواظبت می خواهد و آدم عاشق اساسا مهربه همراهن هست.

۳ – عشق سالم دارای آگاهی و شناخت هست و به دنبه همراهل شناخت طرف هست که از آن لذت ببرد.

۴ – رابطه عاشقانه ای که شادی نیاورد دروغ هست ، آدم عاشق دنبه همراهل دست آویز نمی گردد تا به او گیر دهد ،دنبه همراهل شناخت هست تا بیشتر دوستش داشته به همراهشد.

۵ – عشق واقعی شوق و شور و هیجان دارد.

۶ – عشق واقعی دارای خصوصیت فعال بودن هست.

۷ – عشق واقعی امن و آرام هست و سوء ظن و تشویش و اضطراب ندارد و امنیت را در خود احساس می کند.

۸ – عشق واقعی به همراهعث احساس بهتر و پیشرفت می شود
 
۹ – عشق دارای حرمت هست .حرمت به همراه احترام فرق دارد احترام یعنی هرچه طرف مقابل گفت ما قبول کنیم ولو غیر منطقی به همراهشد. حرمت یعنی هر دونفر برابر هستند، یکی هستند، انسان هستند و یکی بر دیگری برتری ندارد.

۱۰ – خصوصیت دیگر عشق آرامش هست در عین فعالیت. آرامش در سایه عمل به این موضع که هرچه در زندگی می توانیم تغییر دهیم تغییر دهیم و چیزهایی را که نمی توانیم تغییر دهیم بپذیریم به دست می آید

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم